Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

incentive
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll viacatchdimoment catchdimoment
incentive
9164 821d 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl
incentive
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
incentive
9519 9c77 500
incentive
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viasweetchocolate sweetchocolate

September 24 2018

incentive
7386 d4ed
incentive
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viayoursmileee yoursmileee

July 11 2018

incentive
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viadreamadream dreamadream
incentive
2241 87b8 500
Reposted frommangoe mangoe viainspirations inspirations
incentive
incentive
6978 04ec 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
incentive
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaAmericanlover Americanlover
incentive
incentive
incentive

July 07 2018

incentive
incentive

July 01 2018

incentive
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viainspirations inspirations
incentive
3661 4350 500
incentive
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl