Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

incentive
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viadreamadream dreamadream
incentive
2241 87b8 500
Reposted frommangoe mangoe viainspirations inspirations
incentive
incentive
6978 04ec 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
incentive
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaAmericanlover Americanlover
incentive
incentive
incentive

July 07 2018

incentive
incentive

July 01 2018

incentive
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viainspirations inspirations
incentive
3661 4350 500
incentive
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"

June 24 2018

incentive
0703 d66a 500
Reposted fromnutt nutt viabezkonserwantow bezkonserwantow
incentive
9288 1628 500
we have a question
incentive
9080 761e
Reposted fromSzczurek Szczurek viabezkonserwantow bezkonserwantow
incentive
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
incentive
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus viaolivierk olivierk
incentive
6943 0a63 500
Reposted frompiehus piehus viaolivierk olivierk
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolivierk olivierk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl