Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

1687 a6aa 500

If you’re curious, it’s this stuff. (via zeapollo/tallerud)

Reposted fromwit wit viamole-w-filizance mole-w-filizance

May 22 2017

incentive
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viapikkumyy pikkumyy
incentive
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus vialitka litka
incentive
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir

May 21 2017

7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viapannakies pannakies
incentive
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
incentive
2809 8f36 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viaMezame Mezame

May 17 2017

incentive
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viacandycamilla candycamilla
incentive
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viacandycamilla candycamilla
incentive
7473 6fd2

May 13 2017

incentive
9712 304b 500
Reposted fromoll oll viainzynier inzynier
incentive
6040 0e56 500
Reposted fromoll oll vianosmile nosmile
8737 d428
Reposted fromamatore amatore viaaynis aynis
incentive
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia

May 05 2017

incentive

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6448 1c50 500
Reposted fromsokkas sokkas viajossie jossie
incentive
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień,trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni,silny uścisk ramion,łagodny głos.I może nie od razu zmienia świat,a jedynie dwa życia na lepsze,trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne
— L.Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viapikkumyy pikkumyy

May 04 2017

incentive
5991 c338
Reposted fromwerczi werczi

May 03 2017

incentive
4036 45ee
Reposted fromparkaboy parkaboy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl