Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

incentive
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
incentive
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayveee yveee

March 23 2017

incentive
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
incentive
0986 bccd 500
1971r. 
incentive
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
incentive
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viascorpix scorpix
incentive
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaCannonball Cannonball
incentive
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafelicka felicka

March 20 2017

incentive

March 19 2017

incentive
0253 ba16
Reposted fromfor-witches for-witches viaplugss plugss
incentive
Reposted fromkjuik kjuik viajethra jethra
incentive
4441 15e9
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaaaaddicted aaaddicted

March 18 2017

incentive
incentive
incentive
incentive
incentive
8713 a067 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl